Тестване на сайта

Тестването на сайта заема до 30% от времето за работа по проекта. Това е един от най-отговорните етапи на работата. Във всяка интернет-компания проектът минава три фази на тестване:

*Тестване от разработчика;

*Тестване от независим специалист и мениджър на проекта от страна на разработчика;

*Тестване от Възложителя.

Всеки етап от тестовете е придружен от описание на списък с грешки и приключва с работата по тяхното отстраняване.

Работа с текстовете

Нашият опит показва, че красивият дизайн и квалифицираното програмиране не са достатъчни условия за успеха на проекта.

Не по-малко важна част са грамотно съставените текстове, отчитащи конкурентните предимства и маркетинговите особености на Вашата компания.

Във Fast-Design.net съществува специален отдел, който се занимава с въпросите на съдържанието и популяризирането на сайтовете. Служителите в отдела ще проведат следните действия по:

Стилистическото и орфографическо редактиране на Вашите текстове

Създаване на допълнителни текстове ;

Оптимизиране на текстове според възприятиятя на ползващите ;

Оптимизиране на текстовете на сайта, според логиката на работа на търсещите системи

В резултат ще получим :

висока релевантност на сайта към запитванията на потребителите в търсещите системи на Интернет;

възможност за избор ключови за Вашия бизнес думи, които търсещите в Интернет най-често задават;

високо ниво на възприемане на текста от потребителите сайта;

съответствие на текстовете в сайта с очакванията на целевата аудитория;

Наличието на удобни подсказвания, коментари и съпровождащи текстове в сайта ще позволи на посетителите лесно да се ориентират в големия обем информация.