Създаване на проекта

Успехът на Вашия сайт се определя от подробното и последователно изпълнение на необходим комплекс от задачи:

1. Маркетингови проучвания, анализ и консултиране

•Анализ на целите и задачите;

•Одит на съществуващите Ваши проекти;

•Анализ на Вашия отрасъл в Интернет;

•Анализ на конкурентите;

•Анализ на необходимостта от целева аудитория;

•Анализ на бизнес-процесите във Вашата компания

2. Проектиране

•Разработване на концепция на проекта;

•Разработване на функционална и информационна структура на проекта;

•Проектиране на интерфейс (структура на страниците и навигация).

3. Разработване на проекта

•Дизайн;

•Програмиране;

•Включване на сайта към системите за управление;

•Запълване на сайта с материали;

•Тестване

  4. Работа с текстовете

   •Стилистическа и орфографическа поправка    на текстовете на Възложителя;

  •Създаване на текстове при необходимост;

  •Web-адаптация на текстовете;

  •Оптимизиране на текстовете на сайта с цел ефективна работа на търсещите системи в Интернет

   5. Обучение за работа със системата за управление на сайта

   6. Техническа поддръжка

   •Хостинг и поддръжка на пощенски услуги;

   •Осигуряване на безопасност на работата;

   •Архивиране на данни;

   •Безплатна пожизнена гаранция за работоспособността на програмния код на проекта

   7. Популяризиране на проекта в рамките на бюджета

   •Оптимизиране на сайта към търсещите системи и регистрация в основните търсачки на  Интернет;

•Анонсиране на проекта

8. Бюджетна реклама

•Разработване на стратегии за рекламната кампания;

•Планиране на методи за реклама;

•Разработване на рекламни носители;

•Публикуване на рекламата;

•Анализ на ефективността на рекламната кампания и евентуални корекции ако е необходимо;

•Отчет на резултатите от кампанията

9. Поддръжка на проекта

•Информационна поддръжка;

•Постоянно популяризиране;

•Анализ на посещаемостта на сайта и препоръки

За създаването на качествен проект е необходимо изпълнението на комплекс от задачи. Опитът ни показва, че именно недооценяването на редица етапи е основна причина за неуспеха на много проекти. Работейки над Вашия проект, ние извършваме всички необходими стъпки за неговия успех !