ОТГОВОРНОСТИ И ЗАЩИТА НА ДАННИ

1.Отговорности

Ние не отговаряме за съдържанието на страниците, чиито линкове са поместени на този сайт.

2.Защита на данните

Ние събираме, обработваме и използваме вашите данни само в съответствие с местните разпоредби.

Тази Декларация за защита на данните се използва само за предложените от нас уебсайтове. Не се отнася за сайтове,чиито линкове са просто поместени на този сайт.Използвайки нашите уебсайтове, вие оставете анонимни дотогава, докогато доброволно не предоставите личните си данни.Личните ви данни ще бъдат използвани само при необходимост, за да се използват услугите на уебсайта.Ще се отнесем с всички осигурени от вас данни като със строго конфиденциална информация и без вашето изрично съгласие няма да изнасяме ваши лични данни освен ако не го изисква законът.

Обръщаме ви внимание върху факта, че по време на прехвърлянето на данни в интернет, винаги е възможно трети лица да ги фалшифицират.Това, което можете да изисквате от нас, е да ви позволим да видите данните, които съхраняваме, като съответно ще направим необходимите промени, ако се налага. За тази цел е достатъчно да изпратите писмо на адреса за контакт.

4.Партньорство

Ако сте собственик на фирма и искате да разширите броя на предлаганите от вашата фирма услуги Fast-Design може да Ви предложи възможност за партньорство. Това, което Ви предлагаме е комисионно възнаграждение в размер до 20 (двадесет) % от стойността на всеки реализиран с ваша помощ договор за Уеб дизайн и Хостинг на сайт.