Зелена трнсгранична зона

Основната идея на проекта  е да се погледне по нов начин на заобикалящата ни околна среда.  Целта е да бъдат опазени характерните природни ресурси в трансграничната зона Кюстендил – Сурдулица и превръщането на неизползваемия потенциал в ресурс, осигуряващ икономически и социални изгоди за местните общности.
Реализацията на  проекта дава възможност да се  представят и реализират два отделни модела за опазване на околната среда– единият по опазване на околната среда в градски условия, а другият чрез непряко въздействие чрез създаване на рекламно-информационен и обучителен център в защитена територия.
В община Кюстендил ще се благоустрои  еко парк „Езерата” .В резултат от инвестиционните дейности двете езера ще бъдат възстановени и ще станат действащи, както и ще се облагороди ландшафтната част от парка. Целта е екопарк „Езерата” да се превърне в добра туристическа атракция, както за местното трансгранично население, така и за всички гости на града.
Паралелно с дейностите в Кюстендил, партньора Община Сурдулица,  също стартира инвестиционни дейности. Ще бъде реконструирана административна сграда, намираща се близо до Власинското езеро с цел превръщането и в информационен център за опазване на околната среда.
Наред с ивнестиционните дейности Кюстендилска търговско-промишлена палата –партньор по проекта започна разработването на стратегия за съвместно опазване и управление на околната среда в трансграничен регион Кюстендил-Сурдулица. Документът ще бъде разработен на базата на задълбочен анализ на компонентите на околната среда, факторите и въздействието на икономическите сектори от двете страни на границата и тенденциите през последните години в тази сфера, като посочи основните приоритети и предизвикателства за целевия регион в областта на околната среда и очертае основните начини и мерки чрез конкретни действия за получаване на значителни ползи за местните хора. Стратегията ще бъде в съответствие с принципите на предотвратяване и намаляване на рисковете за човешкото здраве и интегриране на политиката по околна среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката в региона.
След приключване на инвестиционните дейности и разработването на стратегията, в рамките на проекта ще бъде проведена съвместна информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати. В рамките на кампанията ще бъдат организирани две мероприятия:
- Съвместна конференция "Екологията - начин на мислене" в гр. Кюстендил, на която ще бъде презентирана разработената стратегия и ще бъдат обсъдени основните приоритети в граничния регион в областта на околната среда и възможностите за подходящо съвместно използване и управление на природните ресурси от двете страни на границата.
-Обучителен семинар в гр. Сурдулица  на тема "Трансгранично партньорство при решаване на проблемите на околната среда в региона". На семинара ще бъдат разгледани добри практики и модели за устойчиво използване на природния потенциал на трансграничния регион Кюстендил-Сурдулица.

Към сайта:http://greencrossborderarea.com