ТО на НТС

 

Научно-технически съюз - Кюстендил е доброволно, независимо, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, което обединява инженери, икономисти, архитекти, селскостопански и други научно-технически специалисти от Кюстендилски регион.

 

 

 

Към сайта: http://nts-kn.com/