ТД-ОСОГОВО


    Туристическо дружество “Осогово” - Кюстендил е приемник на основаното на 25.03.1914г в гр. Кюстендил младежко туристическо дружество. В края на XIX и началото на XX в. членове на гимнасти¬ческото д-во „Осоговски юнак" предпри¬емат излети до околните планини. Начало на организиран туризъм обаче се слага на 2 април 1914 с основаването от 20 учени-.ци от Мъжката гимназия на първото в града турист, д-во „Руен", клон на Юно¬шеския турист, съюз с председател Кирил Цонев. През 1922 е основано турист, д-во „Осогово" към Българското турист, д-во с председател Й. Захариев. Двете д-ва си сътруд-ничат, като развиват съвместна излетна, просветна и пропагандираща Т. дейност. При турист, д-во „Руен" се учредява (1923) фонд „Постройка на хижа", който впоследствие става общ за двете д-ва, а през 1927 се пристъпва към изграждането на хижа „Осогово" (вж Хижи). През 1928 тя е тържествено открита и е една от първите двуетажни хижи, построени в Б-я. Оттогава ежегодно всяка втора неделя от юли се чествува празникът на хижата. Д-вата „Осогово" и „Руен" са домакини на няколко конгреса на Юношеския турист, съюз и Българското турист, д-во, прове-дени в К-л. След сливането на Юношес-кия турист, съюз и Бълг. турист, съюз (1945) в Народен турист, съюз те се обеди¬няват под името турист, д-во „Осогово" с председател (1945-48) Кр. Керелезов. Към края на 1947 то наброява около 350 д. С.г. е обявено за републ. първенец по Т. През 1948 в проведения републ. турист, поход из Стара планина е обявено за първенец в похода. През 1948 д-вото прекратява съ¬ществуването си. През 1948-57 турист, дейност се организира и ръководи от сек¬цията по туризъм към Градския к-т по физ. култура и спорт. След създаването на Бълг. турист, съюз (1957) на събрание в К-л (13 юни с.г.) 103 туристи и алпинисти вземат решение за възстановяване на турист, д-во „Осогово" като приемник и продължител на прогресивните традиции на бълг. турист, движение. Избрано е ръководство с председател (1957-59) Г. Ангелов. Д-вото развива активна дейност чрез създадените към него клубове: по пешеходен Т., по алпинизъм, по пещерно дело, по воден Т., по ски-Т., по коло-Т., по ориентиране, клуб на ветераните туристи, клуб на планинския водач и клуб на природоза-щитника. Освен клубове са изградени и квартални турист, секции. Към д-вото съществува и турист, хор „Осоговско ехо". От 130 д., членове на БТС при учредяването, а към 1980 г. достига 29000! В ежегодно провеждания еднодневен поход до м. „Хисарлъка” в чест на „Кюстендилска пролет” участват повече от 50000.
ко туристическо дружество.

 

Към сайта:http://td-osogovo.org/