Анимакс ООД

Целта на този проект е да представи значението и особеностите на Човешкия фактор в трудовата дейност. Тази тематика обхваща широка област от различни научни дисциплини, които разглеждат отделни характеристики на човека и неговото трудово поведение – медицина, психология, физиология на труда, икономика на труда, токсикология, хигиена на труда и най-вече ергономия, която е обединителното звено на всички тези области в приложен аспект.

Нашият подход при разглеждането на Човешкия фактор поставя акцент върху значението и ефектите му в трудовата дейност във всички отрасли на индустрията, търговията и обществения живот и всички фактори които му оказват влияние. В тази връзка релевантните проблемни области са условията на труд, използваните технологии, квалификацията, професионалната пригодност, системите на заплащане, психофизиологичните особености на човека и всички фактори от коите зависи качеството на труда.

В съвременната икономическа реалност все по-сериозно внимание се обръща на качествата на човешкия фактор и определящата му роля за развитието и просперирането на бизнеса. Още повече, че с всеки изминал ден все по-трудно става за динамично развиващите се компании да намират необходимите им кадри, които да удовлетворяват изискванията им за качество и обем работа. При тези условия заслужава внимание въпросът за повишаване на ефективността на труда и оптималното използване на кадровия ресурс чрез редица мерки свързани с организацията на труда, подбора и дизайна на работните места. Ергономията разполага с богат методологичен арсенал за изследване на съответствието на условията на труд към възможностите на човека, както и набор от ефиктивни решения за оптимизиране на условията с цел постигане на пълните капацитетни възможности на работещите. Прилагането на комплексни ергономични решения може да доведе до повишаването на ефективността на кадрите над 30%, като в много от случаите производителноста нараства и с повече от 50%, в зависимост от конкретното естество на работа. Тук ще намерите по-подробна информация за някои от тези методи.

 

Към сайта:http://animax-bg.com