АЛЕКСАНДЪР МТВ" ЕООД

Основната дейност на дружеството в периода от създаването му до момента е земекопна и транспортна дейност, рекултивация, направа и ремонт на временни пътища и СМР.

Инфраструктурата, осигурена от ЕООД "Александър МТВ" според конкретния случай включва: Сгради, работно пространство, комуникации, механизация, автотранспорт, вътрешноорганизационна структура и персонал.  Дружеството разполага с: Централен офис, сервизна и складова бази; Тежка механизация състояща се от високо производителни земекопни машини; Автотранспорт /товарни самосвали/; Специализирана механизация и помощни транспортни средства. Разполагаме със собствен бетонов център с капацитет - 35 м2 на час. 

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти с голям опит и много добри и отговорни изпълнителски кадри, което е предпоставка за професионална работа с минимален допуск на рекламации и оптимизиране на разходите.  Личния състав на фирмата е обособен в съответни звена, бригади и производствени единици разполагащи със специфично съвременно оборудване за изпълнение на съответните дейности и процеси. Основната дейност на дружеството в периода от създаването му до момента е земекопна и транспортна дейност, рекултивация, направа и ремонт на временни пътища и СМР.  Разполагаме с напълно оборудвана подвижна база за хранене, спане и бивакуване при работа на обекти, без изградена в близост база за задоволяване на подобни нужди.

 Към сайта:http://alexandermtv.com