ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Основно училище „ Иван Вазов“ – град Кюстендил е общообразователно училище, намиращо се в квартал „Изток“. В него се обучават деца от първи до осми клас, живеещи в ромския квартал на град Кюстендил.

Броят на учениците е 685, разпределени в 27 паралелки.Училището се помещава в самостоятелна сграда, основно ремонтирана през 2013 година.
Ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Иван Вазов” приоритетно работят за подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните дейности и за превенцията на отпадането от училище.

Новостите в образователно–възпитателния процес в училище са съобразени с Националнте  програми на МОН.

Промените в процеса на обучение са насочени към: промени в дидактическите подходи (акцент върху дейностния подход); промяна в ролята на учителя от обучаващ в партньор; използване възможностите на Информационните технологии, използването на компютърната програма „Горещ картоф”.

Постиженията на ОУ “Иван Вазов” са предимно в областта на музиката и изобразителното изкуство

Всяка година се отделят средства от бюджета на училището за подобряване на материално-техничаската база на Училището.

Към сайта:http://ou-iv-kn.com