ДГ "Слънце" Кюстендил

     Детска градина „Слънце“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от десет месеца до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

     Детска градина „Слънце“ е открита през 1964 година като ЦДГ с 4 групи.

През 1997 година детската градина е преобразувана в ОДЗ с две яслени групи.

От 1.09.2013 година към ОДЗ „Слънце“ са присъединени групи от ОДЗ „Здравец“.

От 1.08.2016 г. в съответствие със ЗПУО ОДЗ „Слънце“ е преименувано в ДГ „Слънце“.

Към сайта:http://www.dg-slance.com/