ДГ Първи юни - 2019

Представяне

Детска градина „Първи юни” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Девиз:

Детска градина „Първи юни” – любим дом  на всяко дете”

 

Към сайта:http://www.1juny.com/