СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите  и спортни заложби.
Утвърждаване на СУ „Васил Левски” като конкурентноспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в общественото пространство. Спортното училище – територия на учениците за успешна реализация чрез спорт.


1.  Издигане и утвърждаване престижа на училището.

 

2. Повишаване качеството на учебно - възпитателната и учебно – тренировъчната работа.

 

3.  Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици.

 

4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

 

5.  Повишаване квалификацията на учителите и треньорите.

 

6.  Изграждане на образовани личности - спортисти с възможности за реализация във всички сфери на общественото пространство.

 

7. Повишаване процента на реализация на учениците в професионалния спорт.

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

 

1.Подобряване   качеството   на   учебно - възпитателния   и  учебно – тренировъчния процес.

 

2.Тясна специализация в профил СПОРТ.

 

3.Превенция на  тютюнопушенето,алкохола и дрогата чрез спорт

 

4.Изграждане на трайна взаимовръзка - СПОРТ – КОМПЮТЪР -
ЧУЖД ЕЗИК.

 

5.Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

 

       6. Прилагане на изучаваното учебно съдържание по специалните предмети (ТМСТ) в тренировъчните занимания и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

 

        7. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

 

        8. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

 

        9. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

 

       10. Обогатяване на материалната база.

 

       11. Обогатяване творческата дейност на учители, треньори и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

Към сайта:http://suvlkn.com